info@specialad.be

Algemene voorwaarden

Verkorte algemene voorwaarden:

1. Klanten worden verondersteld onze algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze sturen wij op eenvoudig verzoek en te raadplegen op www.specialad.be.

2. Alle factuurklachten zijn alleen dan geldig wanneer ze aangetekend en binnen de 8 dagen na factuurdatum ons worden toegestuurd.

3. In principe geldt de contante betaling. In het geval een betalingstermijn werd toegekend is deze maximum 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is na vergeefse ingebrekestelling de hoofdsom, een rente per jaar van 9,5% verschuldigd, evenals een bijkomend schadebeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 150,00 €. In geval van gespreide betaling wordt het integrale bedrag van rechtswege opeisbaar indien één vervaldag niet tijdig is betaald.

4. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het  gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.

bvba special ad • BTW BE 0863 464 997 • RPR Gent, afdeling Dendermonde

Adres: Hannaerden 2d, 9280 Wieze (België)

IBAN BE54 0014 1894 5197 • BIC GEBABEBB

BETALINGSVOORWAARDEN SPECIAL AD

Teneinde factuurfraude te vermijden en onze betalingsopvolging te automatiseren worden vanaf heden alle facturen digitaal verzonden. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen op volgend rekeningnummer: BE54 0014 1894 5197

Heeft u opmerkingen dan dient u deze binnen de 7 dagen kenbaar te maken via de speciale link die daarvoor voorzien is op de door u ontvangen mail. De invordering wordt in dat geval opgeschort totdat uw opmerking is geregeld. Heeft u na deze periode nog niet gereageerd dan betekent dit dat u deze factuur rechtsgeldig heeft aanvaard.

NIET BETAALD OP VERVALDAG

Indien u ten laatste op vervaldag nog niet heeft betaald dan zal u een herinnering ontvangen waarbij u per onbetaalde factuur administratiekosten aangerekend worden. Het bedrag hiervan bedraagt tussen de € 5 en de € 10 en dekt het extra administratieve werk en de kosten die een bijkomende herinnering met zich meebrengt.

Betaalt u dan nog altijd niet dan ontvangt u een volgende herinnering waarbij u de administratiekost voor deze twee herinneringen aangerekend wordt met een maximum van € 15.

Heeft u dan nog altijd niet betaald dan zal u aangetekend in gebreke worden gesteld. Hierbij zal er van rechtswege een boete verschuldigd zijn van 10% met een minimum van € 50 per factuur en wordt de interestvoet betalingsachterstand handelstransacties (8% op vandaag) toegepast.

In geval van gedeeltelijke betaling zal dit eerst aangerekend worden op de schadevergoeding en de interesten en pas daarna op het oorspronkelijk factuurbedrag.

Ontvangen wij alsnog geen betaling dan gaan wij over tot een minnelijke en indien nodig een gerechtechtelijke invordering, welke een substantiële verhoging van het factuurbedrag met zich meebrengt. In dit geval wordt ook het saldo dat de komende jaren nog moet betaald worden  in 1 keer gefactureerd.  

AFBETALINGSPLAN

Weet u dat u om bepaalde redenen het bedrag van een factuur niet in 1 keer kan betalen dan kan de debiteurenbeheerder u een afbetalingsplan toestaan zonder dat hij hiertoe kan verplicht worden. Neem hiervoor contact met ons op zodat wij samen met u een aangepast afbetalingsplan kunnen opstellen. Zit uw dossier reeds in de minnelijke invorderingsprocedure dan heeft u zelf de mogelijkheid om via het platform een voor u aangepast afbetalingsplan te genereren.

Een afbetalingsplan betekent juridisch dat de door u niet-betaalde factu(u)r(en) samen met de eventuele boete en  interesten omgezet worden in een leningscontract.

Dit leningscontract wordt automatisch gegenereerd worden en zal in uw mailbox terechtkomen voor digitale ondertekening.

Hebben  wij deze documenten binnen de drie dagen niet ondertekend  terug dan zal de gewone invorderingsprocedure worden verder gezet en zal uw dossier overgedragen worden aan ons extern bemiddelingskantoor om over te gaan tot minnelijke en gerechtelijke invordering.

Mocht u om een of andere reden deze documenten binnen de 24h nog niet ontvangen hebben gelieve ons dan dringend te contacteren op het nummer 053 590 595 zodat wij het nodige kunnen doen.

Wij wijzen er u op dat een gerechtelijke invordering een gevoelige verhoging van het factuurbedrag met zich zal meebrengen. Dit is te wijten aan de wettelijk verplichte vergoedingen die gerechtsdeurwaarders en advocaten aanrekenen. Special Ad BV staat volledig buiten de vergoedingen die door deze dienstverleners worden aangerekend.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De nietigheid van een of meerdere van bovenstaande bepalingen impliceert niet de nietigheid van alle voorwaarden.

Alle geschillen aangaande onze facturen worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil wenden partijen zich tot de rechtbank van Gent, afdeling Dendermonde, tenzij een partij vooraf aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om een scheidsgerecht te vormen met één of drie scheidsrechters, te kiezen uit het tableau van www.arbiters.be. Het scheidsgerecht zal de Standard Dispute Rules van het Instituut voor Arbitrage toepassen. Deze overeenkomst vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.